آرتروسکوپی شانه

آرتروسکوپی شانه یک روش کم تهاجمی برای بررسی داخل شانه برای مشاهده آسیب و انجام درمان لازم است. برای انجام آرتروسکوپی شانه جراح چندین برش کوچک در اطراف مفصل شانه ایجاد می‌کند و یک محدوده فیبر نوری باریک (به نام آرتروسکوپ) را برای ارزیابی وضعیت مفصل و نرمی آن وارد شانه می‌کند. درمان آرتروسکوپی به […]

read more »
Call Now Button