درمان زانوی ضربدری در کودکان

زانوی ضربدری و زانوی پرانتزی پا در کودکان بسیار شایع تر است و اغلب در هنگام رشد و یا حداکثر قبل از بلوغ با روش های مختلفی اصلاح می شود.

read more »
Call Now Button