اصلاح زانوی پرانتزی

اصلاح زانوی پرانتزی فردی که دارای وزنی متعادل است هنگامی که می ایستد باید هم مچ پا و هم زانوهایش به هم بچسبند ولی در صورتی که زانوها از هم دور شوند و مچ پاها به هم نزدیک شوند به اصطلاح زانوی پرانتزی یا ژنوواروم نامیده می شود. عکس این حالت هم وقتی است که […]

read more »
Call Now Button